Small Salmon Sashimi

10,00

Salmon Sashimi (6 slices)